Vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj 2020

§ 1 Foreningens navn
Danske SOSU-skoler

Foreningen af institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse.

§ 2 Medlemmer
Stk. 1.
Institutioner, der udbyder erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse, kan være medlem af foreningen.

Stk. 2.
Medlemskab for institutionen skal opsiges skriftligt til formanden med mindst 1 års varsel til d. 1. januar.

§ 3 Formål
Danske SOSU-skolers mission er at understøtte medlemsskolerne i at uddanne til fremtidens velfærds-opgaver gennem forpligtende fællesskab omkring strategisk interessevaretagelse og rådgivning.

Visionen er, at Danske SOSU-skoler er kendt som en ambitiøs og kvalificerende samarbejdspartner og markant aktør i udviklingen af de erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

§ 4 Organisation og ledelse
Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Foreningen vælger et formandskab bestående af tre medlemmer.

Stk. 3. Der opstilles kandidater og vælges en formand og to næstformand. Valgbar er medlemsinstitutionernes øverste leder inden for social- og sundhedsuddannelserne. Både formand og næstfor-mænd vælges for 2 år.
Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny formand efter vedtægternes bestemmelser.

Stk. 4. Hver institution har et forholdsmæssigt antal stemmer. Institutionens stemmer fordeles efter antallet af årselever, som fremgår af den ordinære drift knyttet til grund- og efteruddannelse på social- og sundhedsområdet i institutionernes årsregnskab.

Institutionens stemme afgives af dens øverste leder eller en stedfortræder for denne. Hver medlemsinstitution har 1 stemme pr. påbegyndt 250 årselever inden for social- og sundhedsuddannelserne, som fremgår af den ordinære drift i institutionens årsregnskab.

Stk. 5. Formandsvalg afholdes i lige år. Kandidatur til formandsposten meddeles skriftligt til foreningens formand senest 4 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Der vælges en næstformand i ulige år og en næstformand i lige år.

Såfremt formanden aftræder i utide, konstitueres den ene af næstformændene indtil en ny formand er valgt på en ekstraordinær generalforsamling. Den nye formand vælges kun for perioden frem til næstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamling, skal være fremsendt skriftligt til formanden senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 8. Dagsordenen udsendes senest to uger før generalforsamlingen og skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Formandskabets beretning ved formanden
3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af
a. Budget
b. Samlet kontingent
6) Valg af formandskab
a. Valg af formand (i lige år)
b. Valg af næstformand
7) Eventuelt

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt 2/3 af stemmerne ønsker det. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers varsel.

Formandskabet
Stk. 10. Formanden tegner foreningen udadtil og udtaler sig på foreningens vegne.
Direktørkredsen
Stk. 11. Direktørkredsen skal høres, inden formandskabet træffer endelige beslutninger.

Stk. 12. Direktørkredsen kan efter behov nedsætte og/eller nedlægge udvalg og arbejdsgrupper. De konstituerer sig selv og refererer til direktørkredsen. Medlemmer i udvalg udpeges for to år ad gan-gen.

Stk. 13. Direktørkredsen planlægger og tilrettelægger foreningens mødevirksomhed.
Direktørkredsen kan afholde møder for de øverste ledere og øvrige medlemmer.

Sekretariat
Stk. 14. Foreningens sekretariat er en del af foreningens virksomhed. Sekretariatet arbejder ud fra direktørkredsens strategi og beslutninger.

§ 5 Økonomi
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. På generalforsamlingen fremlægges et budget og regnskab til godkendelse. På baggrund af budgettet fastsættes et kontingent til dækning af de udgifter, der er forbundet med foreningens virksomhed.

Stk. 2. Kontingentet fordeles således: Institutionerne betaler et grundbeløb, som vedtages på general-forsamlingen. Resten fordeles på omsætningen på den ordinære drift knyttet til grund- og efter-uddannelse på social- og sundhedsområdet, som det fremgår af medlemsinstitutionernes senest godkendte årsregnskab.

Stk. 3. Årets kontingent indbetales kvartalsvis

Stk. 4. Formandskabet ydes refusion for merudgifter i forbindelse med varetagelse af deres arbejde.