Stor rapport samler viden om frafaldsindsatser på social- og sundhedsuddannelserne

20. marts 2024 | Nyheder

Sammen med parterne i FEVU har vi fået udarbejdet en rapport, som afdækker virksomme indsatser på skoler og i kommuner og regioner, der modvirker frafald på social- og sundhedsuddannelserne.

Rapporten skaber et helt nyt vidensgrundlag, som fremtidens indsatser kan stå på og indgyder en tro på, at en samlet og samarbejdende sektor med en ny politisk aftale i ryggen kan øge gennemførelsen på landets social- og sundhedsuddannelser til gavn for eleverne og for det danske velfærdssamfund.

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll Management, har kortlagt den eksisterende viden for at etablere et solidt vidensgrundlag. Der er udviklet en metode til at skelne virksomme indsatser fra øvrige indsatser i et yderst dynamisk felt, hvor mange nye indsatser har været iværksat de seneste år. Rapporten bygger foruden en litteraturgennemgang på et solidt empirisk grundlag med både kvalitative og kvantitative data.

Se rapporten her.

Tværgående karakteristika ved de forskellige indsatser og tiltag, som har en virkning:

 • Tiltag, der giver psykologisk tryghed og trivsel i både skole- og oplæringsperioder, øger tilknytningen til uddannelsen.
 • Fagligt fokus som et fælles tredje, der samler eleverne på tværs af alder, livssituation, socioøkonomisk baggrund.
 • Samarbejdet mellem skole og oplæringsvirksomheder giver et fælles ejerskab og skaber sammenhæng for eleven.

Rapporten gruppere indsatser og initiativer i tre niveauer:

 • Virksomme indsatser er indsatser, som på baggrund af en samlet analyse af tilgængelige data om indsatsen kan medvirke til at øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

 • Perspektivrige tiltag er tiltag eller mindre projekter, hvor datagrundlaget viser, at der er tendenser, der peger i retningen af, at tiltagene har en positiv virkning på elevers gennemførelse og kan medvirke til at reducere frafald på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

 • Inspirationsforslag med fremadrettet potentiale præsenterer forslag og ideer til indsatser og tiltag, som endnu ikke er implementeret eller afprøvet, men som blandt fagprofessionelle er vurderet til at have potentiale til at reducere frafaldet blandt elever på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

Rambøll identificerer seks virksomme indsatser:

 1. Fælles Fynsk Mentorkorps:
  Et fælles kommunalt projekt mellem de 10 fynske kommuner, som har til formål at understøtte social- og sundhedselever i personlige og private udfordringer med henblik på at fastholde eleverne i uddannelse.

 2. Galioner og Hverdagscafé:  
  SOSU Østjylland har etableret et elevnetværk, kaldet Galioner, som skal modvirke frafald i løbet af uddannelsen samt forbedre trivselsmiljøet for eleverne under hele uddannelsesforløbet.

 3. Simulation i første oplæring:
  SOSU Nord har deltaget og ledet projektet, der har til formål at udvikle viden om, hvordan brug af simulations-forløb i første oplæringsperiode indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til oplæring samt på elevernes opnåelse af oplæringsmål.

 4. Overgangssamtaler og onboarding:
  Overgangssamtaler og onboarding har til formål at mindske frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen ved at sikre bedre overgange og større sammenhæng mellem skole og oplæringsperiode.

 5. Gruppevejledning:  
  Uddannelse København har startet projektet ’Rundt om gruppevejledning’, som tilbydes Sundhedsforvaltningens oplæringssteder for social- og sundhedselever med formålet om at optimere og kvalificere vejledningsindsatsen og fastholde elever.

 6. Deltids- og fuldtidsvejledere:  
  Deltids- og fuldtidsvejledere har til formål at sikre en højere kvalitet af oplæringsvejledningen og dermed bidrage til, at eleverne opnår og udvikler de fornødne kompetencer under oplæringsperioden.


Centrale parter mødes til SOSU-Topmøde

Mandag den 27. maj 2024 samler parterne i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) og Danske SOSU-skoler de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til ’SOSU-Topmøde: Sådan øger vi gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne’. På Fagligt Topmøde præsenteres de virkningsfulde indsatser og deltagerne får inspiration til, hvordan de kan implementere virksomme indsatser i egen organisation.  

Organisationerne bag rapporten vurderer, at den politiske aftale ”Aftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til Danmarks vores sundhedsvæsen og ældrepleje” sammen med det nye vidensgrundlag kan skabe grundlag for endnu flere stærke samarbejder mellem skoler og oplæringssteder.

Organisationerne udtaler:

Mona Striib, forbundsformand, FOA udtaler:

“Det er dejligt at se, at der er mange gode tiltag på skoler og oplæringssteder, som har en virkning på elevernes trivsel og gennemførsel. Rapportens konklusioner om, at der er mere at hente ved at arbejde systematisk med indsatserne, er godt nyt. Så nu skal vi i arbejdstøjet og implementere mange af de gode indsatser, så vi kan få reduceret frafaldet og få flere uddannede til social- og sundhedsområdet, der står overfor en stor opgave de kommende år.”

Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget, KL:

”I kommunerne arbejder social- og sundhedspersonalet hver dag for at yde den bedste indsats for borgerne, men området står over for udfordringer i forhold til rekruttering af faglærte medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at nedbringe frafaldet på SOSU-uddannelserne. Med denne rapport får vi ny og vigtig viden om, hvordan skoler og oplæringssteder kan blive bedre til at skabe gode og sammenhængende uddannelsesforløb for vores SOSU-elever, så endnu flere elever gennemfører deres uddannelse.”

Heino Knudsen, formand for løn-og praksisudvalget, Danske Regioner:

”Området er højt prioriteret, og uddannet social- og sundhedspersonale spiller en vigtig rolle i velfærdssamfundet for både syge og ældre. Rapporten kalder på en række samarbejder og tiltag, som vi ser frem til at indgå i og udvikle hen over de kommende år, så vi kan få de gode eksempler ud og leve i virkeligheden”.

Lisbeth Nørgaard, formand, Danske SOSU-skoler:

”Igennem årene har skoler, kommuner og regioner igangsat et betydeligt antal indsatser for at forebygge frafald hos elever inden for social- og sundhedsuddannelserne. Mange indsatser virker samtidig, men ikke alle lige godt. Derfor er det også afgørende vigtigt, at vi nu med rapporten står på et fælles fundament af viden om, hvilke indsatser til frafaldsforebyggelse der er særligt virksomme samt en model for vurdering af fremtidige indsatser. Dermed har vi nu de bedste kort på hånden for at sikre, at en større del af eleverne gennemfører deres uddannelser.”

Ikke alle kan blive SOSU

Ikke alle kan blive SOSU

En ny kampagne skabt i samarbejde mellem Danske SOSU-skoler, Københavns Kommune og KL skal sætte fokus på den faglighed og personlige kompetencer, det kræver at blive en god SOSU. Formålet med kampagnen er at tale SOSU-fagene frem. Vi vil rykke ved fordommen om, at...

Inspirationskatalog: I mål med SOSU

Inspirationskatalog: I mål med SOSU

Danske SOSU-skoler har i samarbejde med KL udarbejdet et online inspirationskatalog over tiltag i kommunerne, der skal øge gennemførelsen blandt elever på social- og sundhedsuddannelserne. Udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til...

Videoer om uddannelserne

Videoer om uddannelserne

Danske SOSU-skoler har fået produceret nye uddannelsesvideoer, der skal vise elever fra grundskolen, hvad erhvervsuddannelserne er, og hvilke muligheder de får, hvis de tager en erhvervsuddannelse. Videoerne er tilgængelige og må anvendes af alle, og de ligger også på...

Ny Vestergade 17, 2. sal

1471 København K

sosu@sosu.dk

 

CVR: 29739439

EAN: 5797200085023

Vil du altid være opdateret på, hvad der rører sig?

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer,
hvad der rører sig på vores område.