Her finder du svar på spørgsmål om coronavirus i relation til social- og sundhedsuddannelserne.

Vi beder alle om at vise tålmodighed. Dette er en uvant og ekstraordinær situation for alle – også for skolernes ledere og medarbejdere. Og situationen ændres desværre dag for dag, så der vil være spørgsmål, der ikke kan besvares lige nu. Det beklager vi. Alle medarbejdere bedes rette henvendelse til deres nærmeste leder på telefon eller mail, hvis de har spørgsmål vedrørende eget ansvar, opgaver, tjenesteforhold og -vilkår. Dem kan vi desværre ikke besvare.

Kontakt til skolerne

Enhver form for fysisk fremmøde frabedes. Alle skoler har hotlines på deres hjemmesider. Her kan elever og forældre ringe ind og få besvaret deres spørgsmål. På skolernes hjemmesider vil også være angivet en e-mailadresse, så spørgsmål kan stilles skriftligt. Link til skolernes hjemmesider findes her:
Alle har etableret et nødberedskab, der sikrer, at elevadministration ( fx godkendelse af uddannelsesaftale, tillæg til uddannelsesaftale og ændret skole- og praktikplan og befordring) m.v. fungerer. Der kan rettes henvendelse pr. mail eller telefon. Skolen skal underrettes om alle ændringer i elevernes kontraktforhold.
Elever skal melde sygdom og andet lovligt fravær på helt normal vis. Hvis en elev har mistanke om at være smittet med Corona-virus skal sundhedsmyndighedernes almindelige anbefalinger følges. Det er vigtigt, at elever IKKE møder op på praktikstederne uden forudgående aftale. Se myndighedernes fælles portal Coronasmitte.dk

Skole og undervisning

Ja. Alle skoleperioder opretholdes så vidt muligt. Eleverne modtager fjernundervisning efter de anvisninger Børne- og Undervisningsministeriet har pålagt skolerne. Elevernes mødepligt er konverteret til krav om aktiv deltagelse i fjernundervisningen. Skolerne registrerer denne deltagelse.
Ja. Alle skoleophold gennemføres så vidt muligt som fjernundervisning. Hvis der er ændringer til indkaldelsestidspunkt eller andet, modtager eleven og arbejdsgiver meddelelse fra skolen herom.
Ja. Alle skoleophold gennemføres så vidt muligt som fjernundervisning. Hvis der er ændringer til indkaldelsestidspunkt eller andet, modtager eleven og arbejdsgiver meddelelse fra skolen herom.
Ja. Som udgangspunkt gennemføres alle skoleophold og perioder, hvis det er praktisk muligt. Hvis der er ændringer til indkaldelsestidspunktet på grund af Corona-beredskab, får eleven og eventuel arbejdsgiver meddelelse om dette fra skolen.
Ja. Som udgangspunkt gennemføres alle skoleophold og perioder, hvis det er praktisk muligt. Hvis der er ændringer til indkaldelsestidspunktet på grund af Corona-beredskab, får eleven og eventuel arbejdsgiver meddelelse om dette fra skolen.
Gyldendal har åbnet for fri adgang til alt lærebogsmateriale. Eleven skal kontakte sin underviser, der kan skaffe gratis e-nøgle til de relevante bøger.
Ja, forbuddet mod rygning i skoletiden gælder fortsat både på skolens område og udenfor. Skolerne håndhæver dog ikke dette forbud udenfor skolens område i lukkeperioden.
Nej. Når pligten til nødundervisning ophører, skal skolen ikke give erstatningsundervisning til elever. Skolens leder vurderer, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Prøver

Al førstehjælpsundervisning er midlertidig ophørt efter anmodning fra Dansk Førstehjælpsråd. Det er for at forebygge risici for smittespredning. Det vides ikke p.t. hvornår denne undervisning kan genoptages. Skolen kan optage en elev til skoleundervisningen i hovedforløbet, selv om eleven – på grund af COVID 19 – har været afskåret fra opnå certifikat. Optagelsen betinges af, at eleven skal opnå certifikater som led i skoleundervisningen på hovedforløbet.
Skolerne er ved at forberede afvikling af skriftlige prøver digitalt. Skolen meddeler eleven, hvornår prøverne kan afholdes og om kravene hertil – inklusive kravene til det IT-udstyr eleven skal have. Elever, der af tekniske grunde er afskåret fra at deltage i prøverne, vil få tilbudt prøve på ordinære vilkår senere. Desuden kan institutionen beslutte at ophøje standpunktskarakterer til prøvekarakter i de grundfag, uddannelsesspecifikke fag og evt. de grundforløbsprøver, der var planlagt til afslutning under skolelukningen.
Skolerne tilbyder eleverne at gå til afsluttende prøve via video-konference. Skolen meddeler eleven, hvornår prøverne kan afholdes og om kravene hertil – inklusive kravene til det IT-udstyr eleven skal have. Elever, der ikke ønsker eller ikke har mulighed for at gå til den afsluttende prøve online, vil få udskudt prøven til den kan tages på ordinære vilkår senere. Yderligere information kan fås fra enten underviseren eller skolen.
Ja. Alle prøver, der afvikles under de særlige vilkår, som lukkeperioden skaber, er frivillige for eleven. Eleven vil altså kunne melde fra uden andre konsekvenser end at prøven udskydes – og at dette måske vil kræve forlængelse af uddannelsesperioden.
Eleven kan henvende sig til skolen og låne eller få stillet udstyr til rådighed, hvis det er praktisk muligt at bringe udstyret frem til eleven. I modsat fald vil eleven få prøven udskudt.

SU

Ja. Elever vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder.
Elever på ungdomsuddannelserne og studerende får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages to måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges, hvis situationen kræver det. Muligheden oprettes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.

Nyttige links

De danske myndigheders fælles portal coronasmitte.dk med alle informationer om coronavirus/covid-19. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.
Styrelsen tilbyder blandt andet en covid-19-hotline for personale inden for sundheds-, ældre- og socialområdet. Kontakt hotlinen på 70 20 02 66. Hotlinen er åben alle dage kl. 9-22.