Vi opfordrer regeringen, KL, FOA og Danske Regioner til at udvikle en opkvalificeringsstrategi for social- og sundhedspersonale

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter hører til de faggrupper, som får mindst efter- og videreuddannelse. Det skal vi have gjort op med. Kompleksiteten i de opgaver, som social- og sundhedspersonale skal løse, er stigende og har været det længe.

Der er behov for en målrettet efter- og videreuddannelsesindsats, så social- og sundhedshjælpere og -assistenter løbende kan udvikle deres faglighed. Når opgavernes kompleksitet stiger, er det en forudsætning, at personalet får mere uddannelse, hvis opgaverne skal løses med høj kvalitet.

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistenter fylder 30 år til næste år, hvilket betyder, at mange er uddannet på et tidspunkt, hvor uddannelsen så helt anderledes ud, end den gør i dag. Derfor er det afgørende at udvikle en opkvalificeringsstrategi for alle social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Som for alle andre faggrupper er der brug for at vedligeholde og udvikle kompetencer gennem hele arbejdslivet.

Parterne bag uddannelserne i FOA, KL og Danske Regioner har løbende justeret grunduddannelserne. Dette skete senest i 2017, hvor den tidligere trindelte uddannelse blev opdelt i to selvstændige som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Opkvalificering og specialisering efter endt grunduddannelse skal ske i videre- og efteruddannelsessystemet, og her foreslår Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne, at regeringen og parterne udvikler og vedtager en opkvalificeringsstrategi for social- og sundhedsmedarbejdere. Udgangspunktet for strategien skal være en kortlægning af personalets kompetencer og deres opkvalificeringsbehov.

”Der er stort fokus på rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, men vi skal prioritere det lige så højt, at vi også får opkvalificeret alle de faguddannede, der allerede er”, udtaler formand Per B. Christensen og fortsætter: ”Vi er også nødt til at gøre op med dogmet om, at grunduddannelsen er afslutningen på deres uddannelse. Vi skal sikre løbende opkvalificering og specialisering af personale, så de kan håndtere opgavekompleksiteten, samtidig med at omsorgen og medmenneskeligheden ikke mistes”.

Udover at uddanne de mange tusinde faguddannede, skal vi også sikre uddannelse til den stadig stigende andel af ufaglærte inden for området. Her kan AMU-systemet være et første skridt – en vej til formel uddannelse. SOSU-skolerne har kapacitet og er klar til at løfte denne opgave i et formaliseret samarbejde med KL, Danske Regioner og FOA ligesom vi er klar til at løfte opgaven med rekruttering til faget.

For yderligere kommentarer: Formand Per B. Christensen på telefon 21 69 71 88.