Danske SOSU-skoler glæder sig over, at et samlet Folketing den 18. februar vedtog en bred aftale om fagligt løft til alle dele elever, der har været ramt af covid-19-nedlukninger i det sidste år. Det er heldigvis en aftale med en meget høj grad af fleksibilitet. Fleksibilitet er nøgleordet, hvis løsningerne skal være til gavn for eleverne, og det tillader den enkelte skole at tilrettelægge sin indsats så den passer til den lokale situation og modsvarer konkrete elevers og kursisters behov.

Aftalen opfylder de fleste af SOSU-skolernes ønsker til rammerne for indhentning af det faglige efterslæb, der er opstået under covid-19. På erhvervsuddannelserne giver aftalen mulighed for både et fælles løft af fagligt efterslæb med fokus på de praktiske fag ved en forlængelse af grundforløbene, og oveni er der også blevet plads til målrettede individuelle indsatser for de elevgrupper, der er eller har været særligt ramt af gentagne nedlukninger.

Aftalen bidrager til at al snak om en ”tabt generation” gøres til skamme – ikke mindst fordi vi på SOSU-skolerne i forvejen har klaret den virtuelle undervisning under nedlukningen med en høj grad af både engagement, deltagelse og tilfredshed fra elevernes side. De har klaret det flot.

Initiativet om udendørs fysiske møder i faste trivselsgrupper på op til 4 elever vil vi på skolerne kunne anvende til fordel for både de unge på erhvervsuddannelserne og for de voksne på AMU-uddannelserne.

Vi hilser også aftalens øvrige initiativer til styrket trivsel for de unge velkomment – herunder ikke mindst initiativerne på klub-området og for fritids- og idrætsforeningerne. De unge har brug for sociale aktiviteter.

SOSU-skolernes elever, undervisere og ledere står klar til at sikre, at alle aftalens muligheder bliver udnyttet til elevernes fordel, så sektoren også fremadrettet kan få højt kvalificeret arbejdskraft til varetagelse af velfærdssamfundets opgaver.