Kommunal- og regionsrådsvalget ændrer også hundredvis af offentlige bestyrelser landet over. At besætte posterne med de rigtige kompetencer er et fælles ansvar.

Kronik bragt i Kommunen 6. november 2017.

Når der 21. november er kommunal- og regionsrådsvalg, er det primære fokus på, hvem der skal lede Danmarks kommuner og regioner i de næste fire år. Men det er også her, det afgøres, hvordan benene fordeles, når flere hundrede bestyrelsesposter i en lang række af landets organisationer og institutioner skal besættes. Det er alt lige fra undervisningsinstitutioner over kulturinstitutioner til forsyningsselskaber. Bestyrelserne har naturligvis et ansvar for at blive bevidste om- og tydeliggøre, hvilke kompetencer der er brug for i den enkelte bestyrelse. Men sammensætningen af bestyrelsen er et puslespil, der fordeles som en del af de kommunale og regionale konstitueringsaftaler. Det er dog langt fra alle ben/bestyrelsesposter, der er lige attraktive. Der er nogle, hvor der gives store vederlag, mens der i de fleste tilfælde er tale om ulønnet arbejde. Det gør dog ikke opgaverne mindre essentielle. Derfor bliver det et fælles ansvar at samle topmotiverede og topkvalificerede bestyrelser.

Behov for forskellige profiler

Økonomi og videreudvikling af vision og strategi er nogle af de kompetencer, som ledere og bestyrelsesformænd inden for uddannelsesområdet vægter i rapporten Bestyrelsesbarometer 2017. I undersøgelsen, som Tænketanken DEA og analysevirksomheden PLUSS står bag, vurderer respondenterne, at bestyrelserne skaber størst værdi med effektiv beslutningstagen og ved at tilføre unik viden og erfaring. Der skal altså driftes, sættes retning og træffes beslutninger. Her er bestyrelserne afhængige af kommunalrepræsentanter, der er gearet til at løfte de mange bestyrelsesopgaver og agere under komplekse vilkår.

For at løfte denne opgave er det vigtigt at forstå og sætte pris på forskelligheden i bestyrelserne og respekten for, hvad de enkelte parter hver især kan bidrage med. Der skal være rum til at tale og arbejde sammen ud fra de forskelligheder, der er. For alle har samme mål for øje: At skabe de bedste rammer for organisationens virke og udvikling. Som medlem i en offentlig bestyrelse er du institutionens/organisationens repræsentant og ikke politiker for et bestemt parti.

Kød på alle ben

Appellen herfra er, at udvælgelsen af kommunalrepræsentanter sker med øje for, at der er behov for engagerede repræsentanter med kompetencerne og lysten til at løfte bestyrelsesopgaverne i den institution, som vedkommende bliver en del af og repræsentant for. ??Der er nok at tage fat på. Kompleksitet og opgaver i rigt mål uanset om det er inden for uddannelse, erhvervsliv, kultur etc. og uanset organisationens størrelse. Der er mere end nok kød på alle ben – store som små. ??Et af de store fokuspunkter og udfordringer for bestyrelserne er at få de rigtige til at ”bide på”.

Flere politikere har på det seneste udtalt, at bestyrelserne bør sende ønsker til den part, der udpeger til deres bestyrelse. Socialdemokraten Mogens Jensen og rådmand Jane Jegind, Venstre, har fremhævet, at kompetencer og lyst til arbejdet i en institutions bestyrelse, må være forudsætninger for, at man som politiker takker ja til en post. En del formænd for bestyrelser har i den omtalte undersøgelse udtalt ønsker om det samme.

Ovenstående udfordringer er ikke blot bestyrelsernes ansvar. Det skal løses af alle involverede parter. På Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige bestyrelser er netop udfordringerne indenfor- og kompetencerne til at løfte bestyrelsesopgaven de kommende år omdrejningspunktet for dette års konference for offentlige bestyrelser.

Gode råd

Tip til udpegende instanser:

Her nogle gode råd til både bestyrelsen, udpegende instanser og de valgte bestyrelsesmedlemmer.

  • Vær opmærksom på, at den, der udpeges, har kompetencerne til at gøre en kæmpe forskel, både for den pågældende organisation.
  • Inviter til dialog med bestyrelserne om deres kompetencebehov.

Tip til bestyrelserne:

  • Kortlæg, hvilke kompetencer, der skal til, for at bestyrelsen samlet set har de nødvendige kvalifikationer. Stil spørgsmålet: Hvad skal vi blive bedre til?
  • Vær proaktive i rekrutteringen – være i dialog med udpegende parter.
  • Tag godt imod nye bestyrelsesmedlemmer, herunder sikre en god overlevering.
  • Sæt pris på og give plads til forskellighed i bestyrelserne.
  • Hav fokus på relevant kompetenceudvikling (kurser, uddannelse, efteruddannelse) af både nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer

Tip til nye medlemmer:

  • Gør dig klart, hvad du kan bidrage med i arbejdet for institutionen/organisationen
  • Vær bevidst om din rolle som bestyrelsesmedlem. Du repræsenterer institutionen/organisationen

Kilder: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, VUC Bestyrelsesforeningen, Dansk Affaldsforening, Organisationen Danske Museer, Dansk Fjernvarme, DANVA, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Økonomidirektørforeningen, Danske Havne, Danske Erhvervsakademier, Foreningen af Danske Kulturbestyrelser & B-SOSU.

Læs kronikken i Kommunen

Læs også

Bestyrelsesbarometer 2017: Status og udvikling på SOSU-området

Fokuspunkter for fremtidens bestyrelser