Hvad betyder Finanslovaftalen 2018 for SOSU-området? Her kan du læse mere om de punkter i aftalen, som er relevante for SOSU-området.

Illustration: Regeringen/Finansministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 8. december i år aftale om Finansloven for 2018. Overordnet indeholder aftalen:

  • En ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje på 170 millioner kroner mod 150 millioner kroner som aftalt i trepartsaftalen.
  • Hensigter i forhold til uddannelserne men ingen konkrete løfter, indsatser eller midler.
  • Indskrivning af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021), der indeholder initiativer for i alt cirka 2,5 milliarder kroner.

Afsnit i aftalen relevante for SOSU

Styrket ældrepleje

Ambitionen om at løfte ældreområdet og reducere rekrutteringsproblemer understreger behovet for at kunne tiltrække studerende til SOSU-uddannelserne. Dette understøttes blandt andet af, at SOSU-uddannelsen vil være omfattet af den kvalitetspulje, som aftaleparterne er enige om at afsætte for at understøtte erhvervsuddannelserne.

Bedre indsats mod sygefravær

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det er væsentligt at styrke indsatsen for at reducere sygefraværet i ældreplejen til gavn for medarbejderne og de ældre borgere. Et reduceret sygefravær går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og kan bidrage til at forbedre rekrutteringsgrundlaget til ældreplejen og til de relevante uddannelser, fx SOSU-uddannelserne.

Styrkede erhvervsuddannelser

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne skal være attraktive, så flere tager en erhvervsuddannelse, særligt efter grundskolen. Aftaleparterne er enige om at afsætte en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner i 2018. Heraf reserveres 5 millioner kroner til en ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne, herunder øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne. De øvrige midler fordeles efter aktivitet.

Aftaleparterne er enige om at opjustere investeringsrammen på Undervisningsministeriets område med 250 millioner kroner i 2018. Formålet er at sikre, at erhvervsskolerne kan gennemføre alle planlagte investeringer i 2018.

Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke det frie skolevalg yderligere. Koblingsprocenten øges derfor med 1 procentpoint og udgør således 76 procent fra 2018. Dermed får de frie skoler 76 procent af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev i tilskud per elev. Tilskuddet øremærkes elever med særlige behov.

Der afsættes i alt 71 millioner kroner fra 2018. Puljen til specialundervisning forhøjes med 40 millioner kroner, mens grundtilskuddet til de frie grundskolers inklusionsindsats permanentgøres og forhøjes med 31 millioner kroner.

Fremrykning af FGU-skoleydelse til produktionsskoleelever

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve produktionsskoleydelsen til niveauet for den kommende skoleydelse for ikke-forsørgere på den forberedende grunduddannelse. Der afsættes 22 millioner kroner i 2018 og 13 millioner kroner i 2019.

Læs hele aftalen her 

 

Læs også

Udvalg råber vagt i gevær: Der skal uddannes flere SOSU’er

FGU-aftalens hovedpunkter

Opsamling på VEU-udspillet