Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Læs hovedpunkterne her.

Om uddannelsens struktur og indhold:

 • Uddannelsen er fleksibel med løbende optag og afgang og varighed af maksimalt to år – med mulighed for forlængelse.
 • Aftalen åbner formentligt en mulighed for et samarbejde med FGU-institutionerne om målrettet forberedelse af ansøgere, der ikke opfylder to-tals-kravene.
 • Aftalen åbner muligheder for kombinationsforløb, hvor udbydere af erhvervsuddannelser deltager med henblik på at målrette forløb til overgang til ordinær erhvervsuddannelse.
 • Almensporet kan muligvis blive en – om end begrænset – fødevej til EUX (som alternativ til en HF).
 • Der nedsættes arbejdsgrupper til udarbejdelse af læreplaner m.v.

Om den kommunale unge-enhed:

 • UU’s opgaver og jobcentrets unge-opgaver samles under ét – det er dog den enkelte kommune, der afgør, hvorledes UU organiseres fremover.
 • Enheden kan medvirke til at forbedre mulighederne for brobygningsforløb (altså forud for eventuel FGU).
 • Der kommer formentlig et større fokus på erhvervsuddannelses-vejen i udskolingsvejledningen.

Om det institutionelle netværk:

 • Statsligt selveje
 • Der oprettes ca. 30 moder-institutioner. Herudover ca. 60 satellitter med egen pædagogisk ledelse. I alt ca. 90 udbudssteder.
 • EUD-sektoren skal repræsenteres i bestyrelserne.

Forsørgelse:

 • Der er indgået en aftale om skoleydelse for elever på FGU, der i store træk modsvarer SU-systemets ydelser til unge under og over 18 (hjemme-/udeboende). Der kan modregnes i ydelsen ved ulovligt fravær.
 • Der skabes grundlag for forsørgertillæg efter SU-reglerne.
 • Eleverne får befordringsrabat efter samme regler som øvrige elever på ungdomsuddannelserne.

Finansiering:

 • Staten finansierer 35 % i form af grundtilskud til moderinstitution og satellitter samt et taxameter pr. årselev.
 • Anslået taxameter-niveau (2017) 78.650,- pr. årselev – hertil et udslusningstaxameter på 15.000,- pr. årselev (incitament til færdiggørelse).
 • Kommunerne bidrager med 65 % af finansieringen – herunder skoleydelsen.
 • Der er ikke aftalt fuld dækning for reformens indførelse. Forligskredsens skal derfor finde besparelser på 52,5 mio. kr. på Undervisningsministeriets budget i 2019 og 110,0 mio. kr. de efterfølgende år for at dække udgifterne. Det er uklart, hvor disse midler skal hentes.

Lovforslag ventes medio februar 2018. Forberedelserne kører fra forår/sommer 2018 med forventet opstart af FGU-uddannelsen august 2019.

Yderligere information og baggrund kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Læs også

Opsamling på VEU-udspillet