Den netop vedtagne nye gymnasielov skærper ikke bare kravene til optagelse på gymnasiale uddannelser, men smitter også af på erhvervsuddannelserne.

Den nye gymnasielov er vedtaget. Dermed skærpes kravene til optagelse på de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf) fra sommeren 2019/2020. Dels skærpes kravet til uddannelsesparathedsvurderingen. Fremover skal elever i folkeskolen have mindst 5,0 i gennemsnit i standpunktskarakterer for at blive erklæret uddannelsesparate til de treårige gymnasieuddannelser. Uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes ved prøveresultaterne af de lovbundne prøver. Til den toårige hf-eksamen vil kravet være 4,0 og der vil fremover kunne søges optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse. Herudover skal eleverne bestå folkeskolens afgangseksamen – en nyskabelse i folkeskoleregi – efter enten 9. eller 10. klasse. Dette krav lempes dog i forhold til den toårige hf-eksamen, hvis der søges optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Der er i loven en række muligheder for optagelse efter vejledningssamtaler for de ansøgere, der ikke umiddelbart opfylder de fastsatte krav til hhv. uddannelsesparathedsvurdering og karakterniveau. Generelt gælder det, at 6,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver åbner alle døre.

Studiekompetencen på EUX bevares med en videreførelse af fag og niveauer svarende til ca. 1.625 timer. Dermed bevares ligeværdigheden til de treårige gymnasiale uddannelser.

Nye adgangskrav til EUD på vej

De skærpede adgangskrav i den nye gymnasielovgivning smitter af på erhvervsuddannelserne. Det sker via ændringen af afgangsprøverne i folkeskolen. Folkeskolen skal fremover – dvs. fra skoleåret 2017/18 – afsluttes med en afgangseksamen.

Ansøgere til erhvervsuddannelserne skal dels erklæres uddannelsesparate, dels bestå folkeskolens afgangseksamen med et karaktergennemsnit på minimum 02 i både dansk og matematik for at opnå retskrav på optagelse på erhvervsuddannelsen.

Dog vil ansøgere, der ikke består folkeskolens afgangseksamen, men som er erklæret uddannelsesparate og har 02 i både dansk og matematik, have mulighed for optagelse efter en samtale. Herudover er der som noget nyt mulighed for at forbedre sin afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse.

Ansøgere, der ikke har opnået 02 i både dansk og matematik, har fortsat krav på en optagelsesprøve efterfulgt af en samtale.Kravet om bestået afgangseksamen gælder ikke elever, der har afsluttet folkeskolen i skoleåret 2016/17 eller tidligere.

Bestå-kravet – et ikke vægtet gennemsnit på mindst 2,0 – i folkeskolens afgangseksamen kommer til at omfatte:

  • Skriftligt dansk (3 delprøver)
  • Mundtlig dansk
  • Skriftlig matematik (2 delprøver)
  • Mundtlig engelsk
  • Praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
  • To udtræksprøver

Danske SOSU-skoler planlægger i foråret 2017 en række informationsaktiviteter for både ledere og vejledere om den nye lovgivning og dens konsekvenser for SOSU.

Interesserede kan finde Gymnasieloven og følgeloven her i endelig form:

Ved spørgsmål, kontakt chefkonsulent hos Danske SOSU-skoler, Michael Kümmel, mail: michael.kummel@sosu.dk.