Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

Danske SOSU-skoler Bestyrelserne er en interesseforening for bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne i Danmark. Foreningen har følgende formål:

 • at varetage social- og sundhedsskolernes interesser over for Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder
 • at sikre et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne og
 • at koordinere samarbejde med andre foreninger og organisationer om opgaver af fælles interesse.

Social- og sundhedsuddannelserne er meningsfulde uddannelsestilbud til mennesker, der ønsker at arbejde med mennesker.

Bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne er ansvarlige for, at skolerne kan udbyde kvalificerede erhvervsrettede velfærdsuddannelser, der kan leve op til efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Dette understøttes af Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, som arbejder politisk og organisatorisk for, at skolerne fortsat kan uddanne faglært arbejdskraft til velfærdssamfundets kerneområder.

Se foreningens kodeks for godt bestyrelsesarbejde her.

Vedtægter for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

Navn

§ 1. Foreningens navn er ”Danske SOSU-skoler Bestyrelserne”.

Formål

§ 2. Foreningens formål er at arbejde for, at social- sundhedsskolerne har de bedste vilkår og betingelser for at udbyde erhvervsrettede velfærdsuddannelser, herunder også eux, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig efter- og videreuddannelse af høj faglig kvalitet, som lever op arbejdsmarkedets forventninger og behov.

Det opnås ved:

 • at varetage social- og sundhedsskolernes samlede interesser over for Folketinget, Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder,
 • at varetage social- og sundhedsskolernes interesser overfor arbejdsmarkedets parter (KL, DR, FOA m.fl.)
 • at tage uddannelsespolitiske initiativer, der sikrer at skolernes samlede uddannelsesudbud til enhver tid modsvarer behovet for kompetencer i hele velfærdssektoren
 • at sikre, udvikle og styrke samarbejdet mellem social- og sundhedsskolerne
 • at afvikle konferencer, møder og seminarer for medlemmerne
 • at etablere og koordinere samarbejde med øvrige foreninger og organisationer om opgaver af fælles interesse

Medlemmer

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver institution, der af Undervisningsministeriet er godkendt til at udbyde social- og sundhedsuddannelsen.

Stk. 2. For de institutioner, der har en anden struktur end foreskrevet i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, træffer Bestyrelsesforeningens bestyrelse beslutning om repræsentation efter individuel ansøgning.

Generalforsamling

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen består af medlemmer udpeget af og blandt de enkelte institutioners bestyrelser.

Stk. 3. Bestyrelsen kan invitere gæster til at overvære generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte, at disse kun kan deltage i nærmere angivne dele af forhandlingerne.

Stk. 4. Ved afstemninger har hver medlemsinstitution én stemme. Stemme afgives af formanden for medlemsinstitutionens bestyrelse eller et af denne befuldmægtiget medlem af samme bestyrelse. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt til tredje part.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en formand for foreningen. Valgbare er formænd og næstformænd på medlemsinstitutionerne. Formanden for foreningen vælges for 2 år ad gangen og er født formand for foreningens bestyrelse.

Stk.6. Generalforsamlingen vælger yderligere 3 medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er formænd og næstformænd i bestyrelserne på medlemsinstitutionerne. 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige år. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Desuden vælges 1. og 2. suppleanter for 1 år.

Stk. 6a. En medlemsinstitution kan alene være repræsenteret med et enkelt valgt medlem af bestyrelsen, formanden iberegnet.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en revisor. I tilfælde af den valgte revisors forfald udpeger bestyrelsen en revisor-suppleant blandt foreningens valgbare medlemmer

Stk. 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Der indkaldes skriftligt (via e-mail) med en måneds varsel. Med indkaldelsen følger et af bestyrelsen udarbejdet forslag til dagsorden. Enhver medlemsinstitution kan senest 14 dage før mødets afholdelse forlange et eller flere punkter optaget på dagsordenen. I så tilfælde udsendes et revideret forslag dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stk. 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske derom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel.

Stk. 11. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf. stk. 13, og nedlæggelse af foreningen, jf. § 6 stk. 2.

Stk. 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Årsberetning ved formanden
 5. Regnskabet for perioden 1. januar – 31. december
 6. Fastsættelse af budget og kontingent
 7. Eventuelle indkomne forslag
 8. Valg i henhold til vedtægternes § 4
 9. Eventuelt

Stk. 13. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3s flertal af de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen

§ 5. Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger og repræsenterer foreningen over for offentligheden, ligesom den retsligt tegner foreningen over for tredjemand.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at lade de daglige forretninger varetage af et sekretariat, ligesom den kan knytte særlige sagkyndige til sig. Sekretariatet varetager de daglige opgaver tilknyttet kassererfunktionen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte særlige sagkyndige udvalg, hvori der også kan være medlemmer, der ikke er medlem af foreningen.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Stk. 6. Bestyrelsen indkalder herudover til mindst 2 årlige møder for medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter dagsorden for disse møder, der indkaldes med mindst en måneds varsel.

Stk. 7. Møder indkaldt i hht. stk. 6 er ikke beslutningsdygtige.

Stk. 8. Bestyrelsens formand modtager et honorar svarende til et halvt honorar for en bestyrelsesformand på en mellemstor skole.

Stk. 9. Bestyrelsens øvrige medlemmer, herunder suppleanter, modtager en skattefri godtgørelse fastsat efter de til enhver tid gældende regler om skattefri godtgørelse for frivillige.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter, der ikke oppebærer tjenestefrihed med løn til varetagelse af deres bestyrelseshverv, kan efter ansøgning modtage refusion af tabt arbejdsfortjeneste.

Udtræden af og nedlæggelse af foreningen

§ 6. Enhver medlemsinstitution kan udtræde af foreningen med 1 års varsel til den 1. januar. Et udtrædende medlem kan ikke kræve andel i foreningens formue.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af foreningen forudsætter, at der træffes beslutning herom på en ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. En sådan beslutning kræver mindst tilslutning fra halvdelen af medlemsinstitutionerne.

 

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 4. maj 2015.

Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2019

Revideret og vedtaget på den – pga. COVID-19 – udskudte ordinære generalforsamling den 8. september 2020.

Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

Ny vestergade 17, 2. sal

1471 København K

bestyrelserne@sosu.dk

Bestyrelsen

Anette Poulsen

Formand

Hanne Skyum Pedersen

Næstformand

Nanna Højlund

Medlem

Conny Jensen

Medlem

Kristian Gaardsøe

Suppleant

Berit Hvalsøe

Suppleant

Anette Poulsen

Formand

Hanne Skyum Pedersen

Næstformand

Nanna Højlund

Medlem

Conny Jensen

Medlem

Kristian Gaardsøe

Suppleant

Berit Hvalsøe

Suppleant

Ny Vestergade 17, 2. sal

1471 København K

sosu@sosu.dk

 

CVR: 29739439

EAN: 5797200085023

Vil du altid være opdateret på, hvad der rører sig?

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer,
hvad der rører sig på vores område.