logo
Her er en opsamling på ekspertgruppen for voksen,- efter- og videreuddannelses anbefalinger for fremtidens VEU.

Overordnet set anbefaler ekspertgruppen at reducere antallet af statsligt støttet AMU-kurser fra 3.200 til 800. De resterende ca. 2.400 kurser har en aktivitet på under én årselev om året. Det foreslås, at disse underlægges markedsvilkår.

Der er forskellige gode takter i rapporten, som for eksempel én samlet indgang til hele systemet, et øget fokus på løft af de basale kompetencer, øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse samt enklere udbetaling af godtgørelse.

Dog lægges der op til en ny opdeling af kurserne, der kan have konsekvenser for SOSU-skolerne. Opdelingen fordeler sig på kernekurser, flekskurser og markedskurser. Kernekurser omfatter AMU-kurser, flekskurser er en kombination af kernekurser, FVU, fagspecifikke kurser og IDV, mens markedskurser er de resterende 2.400 kurser. Disse bliver ikke omfattet af statslig støtte og heller ikke statslig regulering, men derimod underlagt markedsvilkår.

De 800 statsligt støttede kurser inddeles i forskellige kategorier, hvor SOSU-skolernes udbudte kurser ikke umiddelbart er sikret. Indregnet i de 800 er der en pulje på 200 kurser, der skal fordeles mellem de 11 efteruddannelsesudvalg efter fælles vurdering. Det bliver formentligt inden for denne ramme, at SOSU-skolernes AMU-kurser skal fordeles.

Den markante reduktion af antallet af kurser skal sikre en bæredygtig økonomi for skolerne samt skabe forsyningssikkerhed. Reduktionen skal frigøre midler til takstforhøjelser.
Der anbefales endvidere udbudsrunder med 4-5 års mellemrum; at de nuværende geografiske dækningsområder i AMU ophæves samt at nye udbydere har bedre mulighed for at tilgå markedet.

Ophævelsen af det geografiske dækningsområde skal skabe øget konkurrence og lede til flere udbydere på området.

Læs pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet og find link til rapport

Danske SOSU-skoler har udarbejdet et notat på baggrund af regeringens finanslovsforslag for 2015. 

Notatet ser særligt på de områder, som har indvirkning på SOSU-skolerne og deres virke. 

Læs hele notat her 

SOSU Nord har udarbejdet en omfattende rapport om de pædagogiske assistenter fra SOSU Nord og hvorledes de klarer sig efter endt uddannelse. Rapporten peger på, at mange af de uddannede får job inden afslutningen mens andre bliver inspireret til videreuddannelse. 

Rapporten er blandt andet med til at imødegå den kritik, BUPL er kommet med i forbindelse med PAU. 

For at læse hele rapporten klik her.

Regeringen, LO og DA er nu blevet enige om en række konkrete initiativer, som de vil foreslå forligspartierne bag aftalen om Vækstplan DK. I planen er der afsat en pulje på 1 mia. kr. til at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen i den private sektor.

Læs mere om initiativerne her og hvorledes det kommer til at påvirke det pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Danske SOSU-skoler har bidraget til den endelige aftale om Erhvervsskolereformen og været med til at forbedre en række af de områder, foreningen fandt problematiske i regeringens oprindelige udspil. Nedenstående notat opsummerer de succesfulde bidrag. 

Læs mere ... 

På baggrund af den for nylig offentliggjorte Erhvervsuddannelsesreform har Danske SOSU-skoler udarbejdet et notat om hovedpointerne i reformen samt hvorledes reformen spiller ind på SOSU-uddannelserne. 

Læs mere ... 

På baggrund af Epinions undersøgelse blandt ældrechefer har Danske SOSU-skoler udarbejdet et notat om ældrechefernes forventninger til fremtidigt kompetencebehov hos social- og sundhedspersonalet i kommunerne.

Læs mere...

Danske SOSU-skoler har fået Epinion til at spørge landets ældrechefer om deres forventninger til fremtidens kompetencebehov. Det entydige svar er, at eleverne ikke opnår de nødvendige kompetencer, hvis uddannelsen forkortes.

Læs mere...

På baggrund af handleplanen har vi udarbejdet en række opmærksomhedspunkter for møder med uddannelsesordførerne, parter og øvrige interessenter.

Læs mere...

Social- og sundhedsskolerne har bidraget med tanker om hvordan EUX kan tilrettelægges på social- og sundhedsuddannelsen.

Læs mere...

Social- og sundhedsskolerne har bidraget med input til hvordan skolepraktik på social- og sundhedsskolerne kan se ud.

Læs mere...

Danske SOSU-skoler har bedt Undervisningsministeriet om at svare på en række spørgsmål i forbindelse med Regeringens EUD-reformudspil.

Læs mere...

Social- og sundhedsskolerne har bidraget med tanker vedrørende et kommende voksenspor i forbindelse med EUD-reformudspillet.

Læs mere...

Så er forslag til finanslov 2014 (FFL14) landet. Generelt er der sket et fald på 0,5 mia.kr. på erhvervsuddannelsesområdet og et fald på 0,1 mia. kr. på VEU-området (2014 PL-reguleret).
Notatet er som de foregående år opbygget med en takstoversigt, et afsnit om tværgående forhold, et afsnit om forhold særligt for EUD, et afsnit om VEU og endeligt et bud på, hvad fremtiden byder.

Læs hele notatet her.

Ændringsforslaget til finansloven 2013 ligger nu klart og vil være gældende, hvis loven vedtages. Ændringsforslaget viser takstændringerne på baggrund af ”Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti”.

Læs hele notatet her.

For at SOSU-Lederforeningen er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen igen i år indsamlet data for optag og kvalificerede ansøgninger til social- og sundhedsskolerne.
Notatet er udarbejdet på baggrund af data, som social- og sundhedsskolerne har indsendt til SOSU-Lederforeningens sekretariat i løbet af juni og juli 2012. Flere skoler har bemærket, at antallet af kvalificerede ansøgninger kan ende med at være højere end det her angivne. Ligeledes er enkelte af skolernes optagelsestal for august måned estimater.

Læs mere...

Så er forslag til finanslov 2013 landet, og det ser bedre ud end frygtet. Der er en marginal reel nedgang i de fleste taxametre før PL-regulering, men til gengæld er der fundet midler til erstatning for de bortfaldne globaliseringsmidler. Notatet opbygges som vanligt med en takstoversigt, et afsnit om tværgående forhold, et afsnit om forhold særligt for EUD, et afsnit om VEU og et bud på, hvad fremtiden byder.

Læs hele notatet her.

Antallet af årselever på social- og sundhedsskolerne er vokset med 2,3 % fra 2011-2012. Dette er en markant nedgang i væksten i forhold til de tidligere år, hvor væksten lå på henholdsvis 6,8 % fra 2010-2011 og på hele 25,2 % fra 2009-2010.

Læs hele rapporten her.

SOSU-Lederforeningens bestyrelse besluttede i 2011 at lave en stikprøve blandt fem af de 16 social- og sundhedsskoler med henblik på at undersøge antallet af elever, der har fået deres uddannelsesforløb henholdsvis afkortet eller forlænget.

Læs mere...

Der er d. 1.12.2011 kommet et foreløbigt takstkatalog og orienteringsbreve om ændringsforslag til forslag til finanslov for 2012. Grundlæggende er der begrænsede ændringer i forhold til det tidligere fremsatte, men for overskueligheden og fremhævning af de få ændringer, har vi udarbejdet et opdateret notat om FFL 2012.

Læs hele notatet her.

Regeringen fremlagde i går sit udspil til finanslov 2012. Udspillet er præsenteret i hovedpunkter og giver umiddelbart ikke anledning til at revidere det tidligere udsendte notat om FFL2012. Der er således ikke noget, der indikere at taxametrene, som beskrevet i notatet, ændres. Der er i udspillet ikke lagt op til yderligere besvarelser på uddannelsesområdet, men desværre er der så heller ingen tiltag, der kan forbedre efteruddannelsesområdet. Der er dog enkelte emner i udspillet ”Ansvar og Handling”, der berører skolerne.

Læs hele notatet her.

SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen, på landet social- og sundhedsskoler i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Dette er gjort for at give en indikation af, hvordan den typiske hovedforløbselev ser ud.

Læs mere...

SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen, på landet social- og sundhedsskoler i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Dette er gjort for at give en indikation af, hvordan den typiske hovedforløbselev ser ud.

Læs mere...

SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen, på landet social- og sundhedsskoler i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Elevprofilen er udarbejdet for at give en indikation af, hvordan den typiske hovedforløbselev ser ud.

Læs mere...

SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen samt social- og sundhedsassistentuddannelsen, på landet social- og sundhedsskoler i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Dette er gjort for at give en indikation af, hvordan den typiske hovedforløbselev ser ud.

Læs mere...

SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011. Dette er gjort for at give en indikation af, hvordan den typiske grundforløbselev ser ud.

Læs mere...

Der er blevet indsamlet data for SOSU-skolernes AMU-aktivitet i 1. og 2. kvartal af 2010 og 2011. I alt 13 skoler har indberettet antal årselever (ÅE) og 14 skoler har indberettet antal kursister.

Læs mere...

Nu er forslag til finanslov 2012 kommet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret. Først kommer en række generelle bemærkninger til forslaget som følges af en oversigt over takstudviklingen fra finanslov 2011 til finanslovsforslag 2012 på grundforløbet, hovedforløbene, AMU, Åben Uddannelse og videregående åben uddannelse. Herefter beskrives tværgående tiltag, der har konsekvenser for social- og sundhedsskolernes uddannelsesområder.

Læs hele notatet her.

Antallet af årselever, som fra 2008-2009 og fra 2009-2010 var markant stigende, er fra 2010-2011 vokset med ”kun” 6,8 %. Den samlede vækst i elever fra 2007-2011 er på 70,1 %. Skolernes omsætning er vokset med 10,0 % fra 2010-2011. Ikke overraskende er denne vækst mindre end i 2008-2009 og 2009-2010, hvor væksten var på over 20 % årligt.

Læs hele rapporten her.

Tillæg til notat om forslag til finansloven 2011 og notat om aftaler til finansloven 2011.

Læs hele notatet her.

Aftalen til finansloven er faldet på plads, og følgende er et rids over de væsentligste punkter, som er fremkommet af finanslovsforhandlingerne og derfor vil komme til at påvirke SOSU-skolernes økonomi i 2011. Denne gennemgang skal ses i forlængelse af notatet om konsekvenser af finanslovsforslaget for 2011, som vi udsendte ultimo august/primo september.

Læs hele notatet her.

Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret. Først kommer en række generelle bemærkninger til forslaget, herunder en kort status på dispositionsbegrænsningen for 2010. Slutteligt afrundes med en generel vurdering af finanslovsforslagets betydning for social- og sundhedsskoler og herunder en konsekvensberegning pr. årselev.

Læs hele notatet her.

Igen i 2010 har social- og sundhedsskolerne haft vækst. Dette gælder i antallet af årselever, og naturligt deraf også på skolernes totale omsætning. Fra 2009 til 2010 har skolerne samlet haft en vækst på knap 25 % i antallet af årselever og lidt over 26 % på den totale omsætning i sektoren.

Læs hele rapporten her.

Analyser og notater